Statuten van de haarlemse damclub

Artikel 1.
Naam en doel; De vereniging, te Haarlem gevestigd, ontving in haar oprichtingsvergadering op 1 juli 1907, de naam Haarlemsche Damclub (afgekort HDC.). Zij beoogt de ontwikkeling van het damspel en wil dit doel bereiken door haar leden op wekelijkse bijeenkomsten de gelegenheid te bieden tot beoefening van dit spel, onderlinge wedstrijden te organiseren en haar steun te verlenen wat de uitbreiding der kennis van het damspel betreft.

Artikel 2.
Bestuur; De vereniging wordt gevormd door ereleden, leden van verdienste, gewone leden, jeugdleden (onderverdeeld in welpen, pupillen, aspiranten en junioren) en donateurs (-trices). De vereniging staat onder leiding van tenminste drie en ten hoogste zes bestuursleden, uit en door de leden gekozen ter vervulling van de functies van voorzitter, secretaris, penningmeester, wedstrijdleider, jeugdleider (of jeugdcoördinator) en algemeen adjunct. Alle leden hebben passief en actief stemrecht. Jeugdleden hebben vanaf 16 jaar actief stemrecht en vanaf 18 jaar komt daar het passieve stemrecht bij. De inhoud van de verschillende bestuursfuncties is te vinden in de "taakomschrijving bestuursleden HDC". Bestuursleden moeten aftreden volgens het schema: penningmeester en algemeen adjunct (2003) secretaris en jeugdleider (jeugdcoördinator) (2004) voorzitter en wedstrijdleider (2005) En vervolgens steeds in dezelfde volgorde. Iedere aftredende functionaris is terstond herkiesbaar. In een door vertrek of overlijden ontstane bestuursvacature wordt door de overige bestuursleden ten spoedigste een voorlopige plaatsvervanger benoemd, welke benoeming op de eerstvolgende algemene ledenvergadering aan de leden ter beoordeling wordt voorgelegd.

Artikel 3.
Ballotage; Personen die als leden wensen toe te treden, kunnen worden geballoteerd en, zo minstens een derde der leden zich tegen hun toelating verklaart, worden geweigerd.

Artikel 4.
Verenigingsjaar; Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Het boekjaar van de penning-meester loopt van 1 juni tot en met 31 mei, zodat hij tijdens de algemene ledenvergadering in juni verantwoording kan afleggen over het gevoerde financiële beleid.

Artikel 5.
Royement; Leden, wier handelingen in strijd zijn met het belang der vereniging, kunnen door de algemene leden-vergadering, op voorstel van het bestuur, worden geroyeerd. Bij royement vervallen alle rechten van de geroyeerde op de bezittingen der vereniging.

Artikel 6.
Huishoudelijk reglement; Ter bevordering van de goede gang van zaken der vereniging wordt door de algemene leden-vergadering een huishoudelijk reglement vastgesteld, hetwelk echter geen enkele bepaling in strijd met de statuten mag bevatten.

Artikel 7.
Vergaderingen; Ieder lid heeft het recht, voorstellen aan het bestuur te doen en daarvan behandeling te verlangen in de eerstvolgende bestuursvergadering, mits de secretaris tijdig schriftelijk wordt verwittigd. Het bestuur is verplicht binnen 14 dagen een algemene ledenvergadering uit te schrijven, indien minstens vijf leden daartoe schriftelijk hun verlangen kenbaar maken. Indien het bestuur aan dit verzoek geen gevolg heeft gegeven, zijn na 15 dagen de aanvragers bevoegd de vergadering zelf bijeen te roepen.

Artikel 8.
Koninklijke Nederlandse Dam Bond; De vereniging treedt toe tot de Koninklijke Nederlandse Dam Bond, echter onder absoluut voor-behoud, dat de vereniging vrij wenst te blijven om al dan niet deel te nemen aan de door de Bond uit te schrijven competities. Zij laat haar leden volkomen vrij om deel te nemen aan de persoonlijke wedstrijden van de Bond.

Artikel 9.
Afwijking; In bijzondere omstandigheden heeft het bestuur het recht, van deze statuten af te wijken, echter uitsluitend na goedkeuring door de algemene ledenvergadering.

Artikel 10.
Wijzigingen; Wijzigingen in de statuten kunnen slechts worden aangebracht door de algemene ledenvergadering, indien tenminste de helft plus één van de stemgerechtigde leden zich hier voor verklaart. Een voorstel tot wijziging van de statuten moet op de agenda van de desbetreffende algemene leden-vergadering zijn vermeld. Wijzigingen in de statuten treden in werking zodra zij door de algemene vergadering zijn goed-gekeurd.

Artikel 11.
Ontbinding; Ontbinding der vereniging kan slechts volgen, indien op een daartoe belegde en overeenkomstig de statuten aangekondigde vergadering, waarop minstens tweederde der stemgerechtigde leden aanwezig is, door tenminste ¾ dezer leden tot ontbinding wordt besloten. Mocht een tweede vergadering, veertien dagen later te houden, noodzakelijk zijn, dan neemt de meerderheid der dan aanwezige stemgerechtigde leden een bindend besluit. Na een statutair geldig ontbindingsbesluit wordt onmiddellijk de bestemming van de bezittingen van de vereniging bepaald door de algemene ledenvergadering.

Artikel 12.
Slotbepaling; De bij de oprichting der vereniging vastgestelde statuten en het huishoudelijk reglement komen, evenals de daarin aangebrachte wijzigingen, te vervallen bij aanneming van deze statuten.

Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering der Haarlemse Damclub van 23 juni 2003, waarop tot aanneming van deze statuten werd besloten.
© 2017 haarlemse damclub