Protocol veiligheid en gedragsregels

Veilig sporten bij de Haarlemse Damclub

Het bestuur van de Haarlemse Damclub vindt het belangrijk dat iedereen die komt dammen dat kan doen in een “veilig en respectvol sportklimaat”. Daarom heeft de Haarlemse Damclub een aantal omgangsregels, gedragsregels voor begeleiders en huisregels opgesteld. Wie zicht hieraan houdt, is van harte welkom.

Omgangsregels
Iedereen die de vereniging bezoekt onderschrijft de doelstellingen en het huishoudelijk reglement van de vereniging, en houdt zich aan de omgangsregels.
De afspraken over de manier van omgaan met elkaar zijn belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dat kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dat betekent dat in onze vereniging alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar zijn. Wij vragen van alle seniorleden, jeugdleden en hun ouders, en andere bezoekers, dat zij meewerken aan het naleven van de omgangsregels.
 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen onze vereniging.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik berokken de ander geen schade.
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 7. Ik negeer de ander niet.
 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen en roddelen.
 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands uiterlijk of persoonlijk leven.
 13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem of haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zonodig bij het bestuur.

Gedragsregels voor begeleiders
De gedragsregels voor begeleiders gelden voor allen die direct of indirect betrokken zijn bij de begeleiding of sportbeoefening (trainers, coaches, andere betrokkenen zoals familieleden en bestuursleden) van een of meerdere jeugdleden van de vereniging. Onderstaande gedragsregels zijn opgesteld door het NOC*NSF (waarvan ook de KNDB lid is) en worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties.
 1. De begeleider zorgt voor een omgeving en sfeer waarbinnen de jeugdleden zich veilig voelen. Eén op één situaties worden zoveel mogelijk vermeden.
 2. De begeleider respecteert de waardigheid van de jeugdleden en dringt niet verder door in hun privéleven dan nodig is.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of intimidatie tegenover de jeugdleden.
 4. Het belang van de jeugdleden staat centraal. De begeleider gebruikt of misbruikt de (sportieve) situatie niet ten koste van het belang van de jeugdleden.
 5. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen begeleider en de jeugdige leden tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd, worden beschouwd als seksueel misbruik en kunnen strafrechtelijk vervolgd worden.
 6. De begeleider gaat niet in op seksuele toenaderingspogingen van het lid en onderneemt ook niet zelf dergelijke toenaderingspogingen.
 7. De begeleider raakt de deelnemer niet op zodanige wijze aan dat deze de aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard kan ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 8. De begeleider onthoudt zich van verbale intimiteiten en grof taalgebruik.
 9. De begeleider gaat gereserveerd en met respect om met de deelnemer, in ieder geval in de volgende situaties: tijdens trainingen, wedstrijden en reizen.
 10. De begeleider heeft binnen de sportieve situatie de plicht de deelnemers te beschermen tegen schade en misbruik door derden.
 11. De begeleider geeft de deelnemer geen( im)materiële vergoedingen met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook aanvaardt de begeleider geen financiële beloning of geschenken van de leden, die in onevenredige verhouding staan tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering.
 12. De begeleider respecteert feiten die aan hem zijn toevertrouwd. Er worden slechts mededelingen aan derden gedaan, indien mogelijk in overleg met de deelnemer, als de begeleider ervan is overtuigd dat de belangen van de deelnemer of zijn omgeving hiermee zijn gediend.
 13. De begeleider ziet er actief op toe dat deze regels door iedereen, die betrokken is bij de leden worden nageleefd. Hij neemt passende maatregelen als hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels.
 14. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.
Vertrouwenspersoon
Iedereen bij de Haarlemse Damclub moet zich aan bovenstaande regels houden, leden, trainers, begeleiders en ouders.
Het bestuur is verantwoordelijk voor een veilig sportklimaat en heeft daarom o.a. een vertrouwenspersoon aangesteld die je kunt aanspreken als er dingen gebeuren tijdens het dammen waar je last van hebt en waardoor je je onveilig voelt. Iedereen kan een beroep op de vertrouwenspersoon doen voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten en/of aangiften van agressie, pesten en seksuele intimidatie. De vertrouwenspersoon het aanspreekpunt en kan je met een gesprek verder helpen door je de weg te wijzen naar het oplossen van het probleem. Omdat het bestuur op de hoogte moet zijn van wat binnen de vereniging gebeurt, wordt er van dit gesprek een verslag gemaakt zonder namen te noemen. Behalve als de veiligheid van meer mensen in gevaar komt, dan zullen namen worden genoemd.
De vertrouwenspersoon van de Haarlemse Damclub is:
Paul Smit, tel. 023-5271676 en 06-24616853, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Huisregels voor de jeugddammers en informatie voor de ouders
 1. De clubavond voor jeugddammers wordt gehouden op maandagavond van 18.45 uur tot 19.45 uur in het Denksportcentrum “’t Spaerne” in Haarlem. Dan wordt damles gegeven en een competitie om het jeugdkampioenschap gespeeld.
 2. We beginnen om 18.45 uur en verwachten dat iedereen dan aanwezig is.
 3. Vanaf 19.45 uur is de verantwoordelijkheid weer voor de ouders.
 4. De jeugdspelers mogen alleen in het speellokaal zijn (uitgezonderd bij het naar de wc gaan). Het is niet toegestaan om buiten te gaan spelen of door het gebouw te rennen. De jeugdleiders dragen de verantwoordelijkheid en kunnen die niet waarmaken als de kinderen niet onder hun toezicht zijn.
 5. Wie herrie maakt of anderen hindert, krijgt een waarschuwing of eventueel aftrek van punten. Ook is het niet toegestaan om op de clubavond tikkertje te doen of te gaan stoeien. Dat leidt vaak tot onnodige ergernis of ruzie. Als iemand zich herhaaldelijk niet goed gedraagt, wordt overlegd met de ouders. Daarna kan verdere toegang tot de damlessen geweigerd worden.
 6. Wie klaar is met spelen, zet zijn schijven weer op het bord. Als er verder niet meer gespeeld wordt, doet ieder de schijven in het doosje.
 7. Als een jeugdlid verhinderd is, stellen we het op prijs wanneer hij/zij tevoren de trainer inlicht.
 8. Wanneer een jeugdlid tweemaal achter elkaar zonder af te melden wegblijft, zal de trainer contact opnemen met de ouders.
© 2017 haarlemse damclub