Contributie

Contributie s.v.p. overmaken naar:

NL 64 INGB 0006391362 t.n.v. Haarlemse Damclub

Voor onze in het buitenland gevestigde leden, donateurs, adverteerders en sponsors:

IBAN NL64INGB0006391362
BIC (SWIFT) INGBNL2A.

Contributie seizoen

Contributie senioren: 130 euro
Contributie jeugd:     65 euro

De gemeente Haarlem biedt voor sommige jeugdspelers financiële ondersteuning via de Haarlem Pas en het JeugdSportFonds. Zie voor meer informatie de website van Sportsupport http://www.sportsupport.nl/ of lees dit pdf document.

Lidmaatschap:

Artikel 9. Het lidmaatschap is bindend voor tenminste 1 verenigingsjaar. Bij beëindiging van het lidmaatschap dient de secretaris hiervan voor l juni schriftelijk in kennis te worden gesteld bij in gebreke blijven waarvan het lidmaatschap automatisch met een jaar wordt verlengd en men over deze termijn wederom contributie verschuldigd is. Het bestuur kan in bijzondere gevallen ontheffing van deze bepaling verlenen.  

© 2017 haarlemse damclub